Voorwaarden

Partyverhuur Verkoop

Domineeskamp 7

6964 AG Hall (Statutair)

 

Bezoekadres:

Saturnusweg 4G

6971   GX  Brummen

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het bieden van ondersteuning/begeleiding, het geven van adviezen of het verrichten van werkzaamheden op het gebied van evenementen en horeca-activiteiten en op alle - al dan niet bijbehorende - overeenkomsten tot levering of verhuur van zaken van Partyverhuur verkoop.

2. De opdrachtgever respectievelijk de koper/huurder wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder ‘’aanbod’’ wordt verstaan: ieder aanbod van Partyverhuur verkoop, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Partyverhuur verkoop en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Partyverhuur verkoop en/of de wederpartij (moet) verstrekken.

8. Onder “zaken” wordt verstaan: door Partyverhuur verkoop - al dan niet met inschakeling van een derde - aan de wederpartij te leveren/verhuren of op andere wijze ter beschikking te stellen zaken/materialen, zoals glaswerk, tafels, stoelen, tenten, sport- en spelmaterialen, voedselproducten en (fris)drank (bij catering) e.d.

9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

 

Artikel 2: Aanbod

 

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Partyverhuur Verkoop mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2. een samengesteld aanbod verplicht Partyverhuur Eerbeek niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen en overeenkomstig deel van de prijs of het tarief

3. indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatieve onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Partyverhuur Verkoop de opgegeven prijzen, tarieven en /of (op)levertermijnen aanpassen.

4. het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor na-/bijbestellingen of vervolgopdrachten.

5. Getoonde en/of verstrekte modellen, stalen van materialen, opgaven van kleuren, materialen, afmetingen, hoeveelheden, gewichten, capaciteiten evenals afbeeldingen en (andere) omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Partyverhuur Verkoop zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen.

 

Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 

1.       De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Partyverhuur Verkoop heeft geaccepteerd, ook indien de acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Partyverhuur Verkoop schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.       Partyverhuur Verkoop is pas gebonden aan;

a.       Een opdracht of bestelling zonder een voorafgaand aanbod;

b.       Mondelingen afspraken

c.        Aanvullingen of wijzingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

Na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Partyverhuur verkoop zonder tegenwering van de wederpartij- met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

3.       Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, maakt de wederpartij schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan Partyverhuur Verkoop.

 

Artikel 4: Vergoeding, prijzen en tarieven

 

1.       Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent Partyverhuur Verkoop de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Partyverhuur Verkoop bindend, behouden tegenbewijs van de tegenpartij.

2.       De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdagen (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 8.00 tot 17.00 uur.

3.       Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Partyverhuur Verkoop een toeslag berekenen over het uurtarief.

4.       Partyverhuur Verkoop mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Partyverhuur Verkoop en in redelijkheid niet van haar kan worden verlang de opdracht te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

5.       Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn de in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven inclusief BTW.  Eventuele kosten zoals transportkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden eveneens.

6.       A. indien zicht tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Partyverhuur Verkoop (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzingen in de prijzen van de benodigde zaken/materialen, mag Partyverhuur Verkoop de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt eveneens indien tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst een nieuwe prijs of tarieflijst wordt uitgegeven door Partyverhuur Verkoop en/of haar toeleveranciers.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomt door middel van schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijzing aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Partyverhuur Verkoop ervan uit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 5: Inschakeling Derden

 

1.       Als Partyverhuur verkoop dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

2.       Indien de opdracht met zich meebrengt dat Partyverhuur verkoop met door de wederpartij aangestelde derden moet samenwerken, wijst de wederpartij een hoofdverantwoordelijke aan en bepaalt hij onderlinge taakverdeling. Dit gebeurt na overleg en met instemming van Partyverhuur Verkoop.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 

1.       De wederpartij zorgt ervoor dat:

a.       Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie – waaronder eventuele vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d. en wijzigingen in de omstandigheden waaronder wijzigingen op locatie waard de overeenkomst moet worden uitgevoerd- tijdig en op de door Partyverhuur Verkoop gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt.\

b.       Er sprake is van een toereikende verzekering voor uit het evenement voortvloeiende/ tijdens het evenement ontstane schade en risico’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

c.        Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk medewerking verleent.

d.       Partyverhuur verkoop op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de ruimte/locatie waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

e.       Deze ruimte/locatie vrij is van overtollige materialen en voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

f.        In deze ruimte/op deze locatie tijdig de door de wederpartij beschikbaar te stellen/ te leveren materialen, apparatuur, hulpmiddelen e.d. aanwezig zijn.

g.       Partyverhuur Verkoop de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag of afvoer van (eigen) materialen, apparatuur en hulpmiddelen.

h.       Partyverhuur Verkoop op locatie kosteloos kan beschikken over voldoende parkeergelegenheid voor zijn voertuigen/ de voertuigen van ingeschakelde derden.\

i.         De door hem ingeschakelde – en eveneens in de ruimte/op locatie aanwezige – derden hun werkzaamheden en leveringen op zodanige wijze verrichten, dat Partyverhuur Verkoop hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst.

j.         Op de locatie een geschikte ondergrond aanwezig is, indien Partyverhuur Verkoop tenten, containers, vloerbedekking, vlaggenmasten e.d. dient te plaatsen/leggen. Een en ander, indien nodig in overleg met en op aanwijzing van Partyverhuur Verkoop. De wederpartij informeert Partyverhuur Verkoop tijdig over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie waar tenten, containers e.d. geplaatst moeten worden.

k.       In de ruimte/op de locatie de mogelijkheid bestaat, apparatuur, eigendommen e.d. van Partyverhuur Verkoop op te slaan/ op te bergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden.

l.         In de ruimte/ op de locatie gedurende de uitvoering van de overeenkomst voldoet aan de Partyverhuur Verkoop gestelde eisen wat betreft temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, beveiliging, toezicht en andere omgevingseisen.\

m.     Partyverhuur verkoop in de ruimte/op de locatie in ieder geval kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water en eventuele op de locatie aanwezige aggregaten en generatoren voldoende capaciteit hebben om de continuïteit van de stroomvoorziening te waarborgen. Verloren arbeidsuren als gevolg van water- gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij.

n.       In de ruimte/ op de locatie kosteloos de door Partyverhuur Verkoop in redelijkheid gewenste voorzieningen aanwezig zijn.

2.       De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Partyverhuur Verkoop voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en volledig zijn van deze informatie.

3.       Partyverhuur Verkoop behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.       De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de apparatuur, eigendommen n e.d. die Partyverhuur Verkoop tijdens de uitvoering van de overeenkomst in de ruimte/op de locatie gebruikt/heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. in/op/van deze ruimte of locatie, door toedoen van aanwezige gasten van de wederpartij/ aanwezige derden.

5.       Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Partyverhuur Verkoop de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de tegenpartij.

6.       Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt – en Partyverhuur Verkoop niet direct nakomen verlangt-, tast dit het recht van Partyverhuur Verkoop om later alsnog nakomen te verlangen niet aan.

 

Artikel 7: Termijnen, uitvoering overeenkomst

1.       Tenzij partijen anders overeenkomen en behoudens machtssituaties, zal Partyverhuur Verkoop overeengekomen termijnen/ data strikt naleven. In dien overschrijding dreigt, overlegt Partyverhuur Verkoop met de wederpartij over passende maatregelen om de uitvoering van de opdracht op aangepaste wijze doorgang te laten vinden.

2.       Indien de aanvang, voortgang of voltooiing van het evenement en de bijbehorende werkzaamheden, dienstverlening of leveringen wordt/worden vertraagd doordat:

a.       Partyverhuur Verkoop niet tijdig alle noodzakelijk informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b.       Partyverhuur Verkoop niet tijdig de eventuele overeengekomen (vooruit) betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c.        Er sprake is van overige omstandigheden dir voor rekening en risico van de wederpartij komen;

Heeft Partyverhuur Verkoop recht op een redelijke verlenging van overeengekomen termijnen en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

3.       Partyverhuur Verkoop zal tijdig op de overeengekomen locatie aanwezig zijn om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen ter uitvoering van de opdracht.

4.       Het risico voor te leveren/ ter beschikking te stellen zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze zaken op de overeengekomen locatie aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. Transport van deze zaken vindt plaats op een door Partyverhuur Verkoop te bepalen wijze, maar voor rekening van de wederpartij.

5.       Partyverhuur Verkoop wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn daarnaast alle (overige) kosten die Partyverhuur Verkoop bij de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij maakt voor diens rekening.

6.       Partyverhuur Verkoop wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij;

a.       Verstrekte documenten

b.       Voorgeschreven werkwijzen

c.        Gegeven aanwijzingen

d.       Ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en of hulpmiddelen;

Voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Partyverhuur Verkoop en zij hiermee bekend is of kan zijn.

7.       Partyverhuur Verkoop informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overgekomen prijzen, tarieven en data;

a.       Bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de opdracht;

b.       In dien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Partyverhuur VERKOOP eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. In dien uitvoering onmogelijk is geworden heeft Partyverhuur Verkoop in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden.

8.       Partyverhuur Verkoop informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen/data:

a.       Bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de opdracht;

b.       Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Partijverhuur Eerbeek in ieder geval met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. \indien de uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Partijverhuur verkoop in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

9.       De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat Partijverhuur verkoop aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Partyverhuur verkoop kenbaar. Indien nodig, past Partyverhuur verkoop het concept aan en legt deze nogmaals ter goedkeuring voor. Partyverhuur verkoop kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekend. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.

10.   Indien Partyverhuur verkoop al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Partyverhuur verkoop de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

 

Artikel 8. Meer- en minderwerk

1.       Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of opdracht.

2.       Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij;

a.       Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.

b.       Onvoorziene kostenverhogingen/- verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en /of geschatte hoeveelheden/aantallen.

3.       Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 9 Emballage

1.       Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van Partyverhuur verkoop en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan waarvoor ze bedoeld is.

2.       Partyverhuur verkoop bepaald of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.

3.       Indien de emballage beschadigd is, incompleet of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade. Partyverhuur Eerbeek mag hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

4.       Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag Partyverhuur Eerbeek bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor de rekening van de wederpartij. Dit geldt ook voor de overige emballage indien Partyverhuur Eerbeek dit noodzakelijk acht.

 

Artikel 10 Huur en verhuur/ gebruik van zaken

1.       Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Partyverhuur verkoop en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van roerende zaken zoals stoelen, tafels, serviesgoed, bestek, maar ook tenten e.d. of het op ander wijze door Partyverhuur verkoop tijdelijk ter beschikking stellen van deze zaken aan de wederpartij.

2.       Partyverhuur Verkoop mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij voor ingang van de (huur)periode aan Partyverhuur \verkoop moet voldoen.

3.       Partyverhuur \verkoop mag de wederpartij vragen zich te legitimeren.

4.       Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, haalt de wederpartij de zaken op en brengt de zaken ook zelf terug bij Partyverhuur verkoop.

5.       Indien partijen overeenkomen dat Partyverhuur verkoop de zaken aflevert en/of ophaalt, geschiedt dit transport evenals laden en lossen voor risico en rekening van de wederpartij. In de transportkosten zijn inbegrepen het afleveren/ophalen van de zaken op een goed bereikbare plaats op de begane grond van een locatie. Aflevering/ophalen van de zaken op een andere verdieping of andere locatie, intern transport op locatie, het uitpakken/inpakken/afbreken e.d. is niet in de huurprijs of de transportkosten inbegrepen. Partyverhuur verkoop mag hiermee gemoeide tijd op basis van haar gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening brengen.

6.       De wederpartij zorgt ervoor dat:

a.       Hij de zaken bij ophalen of ontvangst op zichtbare gebreken, beschadigen, manco’s e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen en manco’s e.d. meldt hij op dat moment direct aan Partyverhuur \verkoop. Bij gebreke daarvan worden de zaken geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd;

b.       De aflever- of ophaallocatie direct bereikbaar is voor laden/lossen, in Partyverhuur verkoop de zaken aflevert of ophaalt;

c.        Hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij de zaken zelf ophaalt en retourneert aan Partyverhuur verkoop. Het transportrisico is voor de wederpartij.

d.       Hij de zaken conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d. van Partyverhuur verkoop gebruikt of zelf voldoende kennis en ervaring beschikt om de zaken op de juiste wijze te gebruiken;

e.       De zaken gedurende de (huur)periode in goede staat blijven. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de (huur)periode ontstane schade en meldt schade evenals defecten, diefstal, tenietgaan e.d. van de zaken direct na ontstaan/ ontdekking aan Partyverhuur verkoop onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag/ reparaties mogen allen worden uitgevoerd door Partyverhuur verkoop of- na haar uitdrukkelijke toestemming- op aanwijzing van Partyverhuur verkoop. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij schade, defecten e.d. de wederpartij in alle redelijkheid niet kan/kunnen worden toegerekend.

f.        De zaken gedurende de (huur)periode verzekerd zijn tegen brand, inbraak/diefstal/roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden die buiten zijn schuld tot schade kunnen leiden. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen voor specifieke zaken anders overeenkomen.

g.       Hij Partyverhuur verkoop direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op de zaken of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat de zaken eigendom zijn van Partyverhuur verkoop.

h.       Hij de zaken na afloop van de (huur)periode gereinigd, in de staat en in de emballage waarin deze zich bij ontvangst bevonden aan partyverhuurverkoop retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Serviesgoed en bestek moet de wederpartij spoelschoon retourneren. Tafellinnen hoeft de wederpartij niet te reinigen, maar moet wel droog worden aangeleverd. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van de zaken en noodzakelijke kosten voor (het alsnog) reinigen en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.

7.       Eventuele kosten voor brandstof, energieverbruik, olieverbruik e.d. zijn gedurende de (huur)periode voor rekening van de wederpartij.

8.       De (huur)periode gaat in op het moment dat de zaken:

a.       Voor afhalen gereed staan, indien de wederpartij de zaken ophaalt;

b.       Bij de wederpartij worden afgeleverd, indien Partyverhuur verkoop de zaken bij de wederpartij bezorgt.

De huurperiode eindigt op het moment dat de zaken inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Partyverhuur verkoop retour zijn ontvangen. Te laat ophalen of eerdere retourneren van de zaken door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.

9.       Conform lid 6 hierboven, is de wederpartij gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor het gehuurde. Echter- tenzij partijen anders overeenkomen- is de wederpartij alleen over de overeengekomen gebruiksdagen de huurprijs verschuldigd.

10.   Indien Partyverhuur de zaken bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport, het lossen en/of opbouwen van de zaken onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.

11.   Een overeengekomen huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van de zaken. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reiniging, reparaties e.d. van de zaken als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. Partyverhuur verkoop kan dan van de wederpartij over de verlenging een betaling verlangen van 150 % van de overeengekomen huurprijs en een vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.

12.   Indien de wederpartij de zaken- om welke reden dan ook- niet aan Partyverhuur verkoop retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van Partyverhuur verkoop te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van de zaken en gederfde winst.

13.   De zaken blijven eigendom van Partyverhuur verkoop. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partyverhuur verkoop mag de wederpartij de zaken niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op de zaken of wijzigingen op/aan/ in de zaken aanbrengen. De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over de zaken bevoegd is.

14.   Partyverhuur verkoop is tegenover de wederpartij/ derden niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van de zaken door de wederpartij, door zijn personeel of door derden, tenzij de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Partyverhuur verkoop of haar leidinggevend personeel of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Behouden ingeval van bedoelde uitzonderingssituaties, vrijwaart de wederpartij Partyverhuur verkoop voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van zaken.

 

Artikel 11 Klachten

1.       Alle klachten over de uitvoering van de opdracht en de hierbij verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten, meldt de wederpartij direct na de ontdekking en – indien mogelijk- nog tijdens de uitvoering, zodat Partyverhuur verkoop in staat wordt gesteld deze klachten te verhelpen. Overige klachten over de uitvoering van de opdracht meldt de wederpartij eveneens direct na ontdekking- maar uiterlijk binnen 5 dagen na uitvoeringsdatum- schriftelijk aan Partyverhuur verkoop.

2.       Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij, indien voornoemde klachten niet tijdig worden gemeld, wordt de opdracht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd en worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1.       Voor schade die de wederpartij aan derden direct of indirect ingevolgde het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

2.       De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

3.       Partyverhuur verkoop is niet aansprakelijk- en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie- indien de schade is ontstaan:

a.       Door het gebruik van door Partyverhuur verkoop ter beschikking gestelde materialen door de wederpartij, zijn gasten of de door hem ingeschakelde derden;

b.       Als gevolg van ontbreken/ uitval van adequate en toereikende (kracht) stroomvoorzieningen, aggregaten, generatoren en /of zekeringen;

c.        Door ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Partyverhuur verkoop verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

d.       Door fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens wederpartij aan Partyverhuur verkoop verstrekte/ voorgeschreven informatie of materialen;

e.       Door aanwijzingen of instructies van /namens de wederpartij;

f.        Door/ als gevolg van een keuze van de wederpartij afwijkt van wat Partyverhuur verkoop adviseerde en of/ gebruikelijk is.\

g.       Doordat de apparatuur van de wederpartij niet goed aansluit op ter beschikking gestelde apparatuur;

 

Artikel 14 Betaling

1.       Partyverhuur Verkoop mag altijd een (gedeeltelijk) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.

2.       Tenzij betaling contant bij levering of een andere betaaltermijn overeenkomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden.

3.       Partyverhuur verkoop is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de wederpartij een rent ad. 1,25 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

4.       Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Partyverhuur Verkoop aan de wederpartij buitengerechtelijk incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag vermeerderd met rente, met een minimum van 75 euro.

 

Artikel 15 Annulering, opschorting

1.       De wederpartij kan een gegeven opdracht/ bestelling alleen schriftelijk annuleren. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is hij daarbij- naast een vergoeding voor gemaakte kosten- de volgende annuleringsvergoedingen verschuldigd aan Partyverhuur Verkoop:

a.       Annulering tot 2 maanden voor de overeengekomen datum van de levering/ van aanvang van de werkzaamheden is kosteloos, behoudens een vergoeding van de al door Partyverhuur \verkoop gemaakte kosten.

b.       35% van de overeengekomen vergoeding bij annulering van 2 maanden tot 1 maand voor de overeengekomen datum;

c.        60 % van de overeengekomen vergoeding bij annulering van 1 maand tot 5 dagen voor de overeengekomen datum;

d.       85 % van de overeengekomen vergoeding bij annulering van 5 dagen tot 1 dag voor de overeengekomen datum;

e.       De volledige vergoeding bij annulering op de overeengekomen datum van levering/ van aanvang van de werkzaamheden

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

1.       Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Partyverhuur Verkoop

3.       Ongeacht de keuze van Partyverhuur Verkoop, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Partyverhuur Verkoop.

 

Datum: 13 januari 2020